Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pojęcie "Regulamin" oznacza Regulamin świadczenia usługi serwisu poprzez publikację ogłoszeń oraz zasady korzystania z serwisu przez Użytkowników.

 2. ofertypracyradomsko.pl dalej zwany jako „SERWIS”

 3. Usługodawcą oraz Administratorem jest firma Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wolskiej 84/86 lok. 211, 01-141 Warszawa, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000472882, kapitał zakładowy w wysokości 100.000, 00 zł w pełni opłacony, NIP: 527-269-88-85 , REGON: 146827166 .

 4. Serwis jest internetową platformą ogłoszeniową, służącą do zamieszczania ogłoszeń. Na stronach serwisu użytkownicy mają możliwość zamieszczania ogłoszenia a także przeglądania zamieszczonych ogłoszeń. Pod pojęciem „Ogłoszenie” należy rozumieć to, iż jest możliwość redagowania i publikacji ogłoszenia online na stronie serwisu. Zasady publikacji ogłoszeń są określone w przedmiotowym regulaminie sporządzonym, w celu regulacji korzystania z serwisu ogłoszeniowego. Serwis oraz wszystkie osoby korzystające z serwisu są zobowiązane do przestrzegania norm prawnych.

 5. Serwis pozwala również na dokonywanie wpisów do Katalogu Firm w „Serwisie”

 6. Użytkownikiem jest osoba, która ogłasza się na stronach serwisu czyli publikuje ogłoszenia, oraz osoba która przegląda publikowane ogłoszenia.

 7. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

 8. Zamieszczenie podstawowego ogłoszenia jest płatne 49,90 zł brutto. Można dodatkowo wykupić opcje takie jak: wyświetlanie ogłoszenia na stronie głównej i w menu, promowanie ogłoszenia w kategorii, możliwość dodania większej ilości zdjęć . Opcje dodatkowe podlegają opłacie w wysokości określonej w Cenniku Usług ustalonym przez Serwis. Ceny dostępne są na podstronie cennik oraz po dodaniu ogłoszenia. Opłata za opcje dodatkowe odbywa się poprzez kilka operatorów płatności online u których istnieje możliwość płatności m.in. kartą kredytową, przelewem, SMS Premium, przekazem pocztowym oraz innymi metodami.PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikiem serwisu może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna. Ponadto jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej.

 2. Użytkownik dodając ogłoszenie, i/lub dokonując rejestracji w serwisie zobowiązany jest do zaakceptowania treści tego regulaminu. Użytkownik akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie przez właściciela serwisu i jego partnerów na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej (w tym niezapowiedzianych wiadomości reklamowych i informacyjnych) zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 3. Konto może być użytkowane tylko i wyłącznie przez Użytkownika. Zabronione jest zakładanie Konta, z którego będzie korzystało dwie lub więcej osób.

 4. Każde nowo założone Konto należy aktywować, odbierając wiadomość wysłaną na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępować zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami.

 5. Użytkownik zamieszczając na łamach Serwisu zdjęcie lub film oświadcza, że wszelkie prawa autorskie związane z udostępnianym materiałem należą do niego zgodnie z treścią ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), tj. ma prawo nim dysponowac oraz upubliczniać, a czynność ta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza również, iż na każde wezwanie w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do Administratora w zakresie naruszania jakichkolwiek praw osobistych bądź majatkowych tych osób zobowiązuje się złożyć oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od odpowiedzialności prawnej za opublikowanie danego materiału.

 6. Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia bądź zmiany jego danych z bazy danych serwisu.

 7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) i rozpoczynając korzystanie z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora serwisu. Zbiór Danych Osobowych zgłoszony jest do zbiorów GIODO.

 8. Dane kontaktowe użytkowników serwisu pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób przez użytkowników, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione. A ich wykorzystywanie może zostać zgłoszone do odpowiednich organów ścigania.ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Przyjmowane są wyłącznie ogłoszenia regionalne dotyczące miasta którego nazwa wynika z tytularnej nazwy Serwisu oraz okolic do 30 km. Ogłoszenie nie dotyczące bezpośrednio ww. regionu można dodawać jednak o tym czy takie ogłoszenie zostanie opublikowane decyduje Administrator serwisu wedle własnego uznania.

 2. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia jednego ogłoszenia dotyczącego tej samej oferty raz na 30 dni (w szczególności ogłoszenia tej samej treści). Jednocześnie może dodać dowolną ilość ogłoszeń dotyczących różnych ofert.

 3. Oferty powinny być napisane w języku polskim i być napisane poprawnie ortograficznie i gramatycznie

 4. Ogłoszenia dotyczące marketingu wielopoziomowego tzw. MLM, piramid, oraz ogłoszenia które wymagają od szukającego pracy wysyłania SMS-ów, zaadresowanych kopert ze znaczkiem, zaliczek itp. będę bezwzględnie usuwane, po stwierdzeniu tego rodzaju naruszenia przez administratora, w przypadku stwierdzenia takich naruszenia prosimy o zgłaszanie takich przypadków do Administratora.

 5. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń związanych z branżą erotyczną. Ogłoszenia firm szukających modeli/modelek muszą być dodane z adresu e-mail zarejestrowanej agencji, w przeciwnym razie ogłoszenie zostanie usunięte.

 6. Administrator ma prawo usunąć bez podania przyczyny każde ogłoszenie które uzna za podejrzane.

 7. Dodanie ogłoszenia równoznaczne jest z założeniem konta w serwisie powiązanego z podanym adresem e-mail(jeśli takie konto jeszcze nie istnieje).

 8. Reklamacje można składać w terminie do 14 dni od zakończenia emisji ogłoszenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail przypisany do ogłoszenia, URL ogłoszenia, uzasadnienie reklamacji, oraz konkretne żadanie związane ze składaną reklamacją.

 9. W przypadku usunięcia wyróżnionego ogłoszenia, jeśli ogłoszenie naruszało niniejszy regulamin, lub Polskie prawo zastrzegamy sobie prawo do niezwracania pobranej opłaty.


PRAWA AUTORSKIE

1.Zakres ochrony i zasady funkcjonowania praw autorskich reguluje ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza zawarcie przez niego z Administratorem umowy dotyczącej praw autorskich.
2. Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych na stronie internetowej w domenie Serwisu są zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie ich części lub całości bez zgody Administratora jest zabronione.
3. Właścicielami autorskich praw majątkowych dotyczących treści znajdujących się na Serwisie jest Administrator oraz twórcy tych materiałów. Prawa te podlegaja ochronie zgodnie w zapisami powołanej ustawy, a korzystanie z Serwisu nie jest tożsame z nabyciem jakichkolwiek praw do zawartych na Serwisie utworów. Użytkownik może korzystać z zamieszczonych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przez wskazaną ustawę. W przypadku zamiaru wykorzystania treści utworów zamieszczonych na Serwisie, Użytkownik winien uzyskać pisemną zgodę Administratora, przy czym pisemna zgoda może być uzyskana za pośrednictwem poczty e-mail.Usługi Płatne "Premium":

Usługi które podlegają opłacie są to usługi dobrowolne, użytkownik nie jest zobligowany do zamieszczania ogłoszeń płatnych ani do wykupu reklam na Serwisie.

Usługi Odpłatne:

Promowanie Ogłoszenia

1. Wyróżnienie Etykietką "PILNE" – wyróżnione czerwoną ramką z napisem PILNE na liście ogłoszeń – 30 dni - 10 zł brutto

2. Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA STRONIE KATEGORII - ogłoszenie wyświetlane jest na pomarańczowym tle wyróżniając się na tle zwykłych ogłoszeń na liście wyników kategorii i podkategorii w której zostało dodane - 30 dni - 30  zł brutto

3. Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA STRONIE GŁÓWNEJ  – ogłoszenie wyświetlane jest na stronie głównej według rotacyjnych cykli, wyróżnione poprzez czerwoną ramkę na liście ogłoszeń, wyświetlające się zawsze na początku przypisanej kategorii  -  30 dni - 50 zł brutto

4. Reklama

Płatności Online Realizowane są za pośrednictwem systemów płatności:

Płatności online oraz płatności kartą kredytową

Tpay.com

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości)

Reklamacje Związane z Działaniem Serwisu oraz Usług Płatnych

Użytkownik serwisu ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 14 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
Serwis zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najbliższym możliwym czasie, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstały lub mogły powstać w wyniku zamieszczenia ogłoszeń na stronie serwisu. Poza tym nie ponosi odpowiedzialności za podawanie informacji nieprawdziwych bądź niepełnych danych. Serwis jest tylko platformą ogłoszeniową więc nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji, oraz nie posiada żadnych programów ochrony użytkowników. Nie pośredniczy również w żadnych transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami.

 2. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za ogłoszenia, ani inne działania użytkowników serwisu.

 3. Serwis o ile nastąpi naruszenie zasad zawartych w przedmiotowym regulaminie przez użytkownika serwisu może usunąć treści naruszające regulamin i skasować konto danego użytkownika.

 4. Nie wolno wykorzystywać serwisu do dystrybucji asortymentu chronionego przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym prawo autorskie. Poza tym nie wolno dystrybuować materiałów, które mogą naruszać dobre obyczaje bądź dobre imię osób trzecich. W przypadku naruszenia prawa, serwis ma prawo do zablokowania bądź skasowania danego ogłoszenia oraz konta użytkownika łamiącego prawo.

 5. Nie wolno zamieszczać ogłoszeń promujących obrót przedmiotów, których obrót jest zabroniony przez prawo.

 6. Zabroniona jest reklama innych serwisów. Jedynymi miejscami w których dozwolone jest zamieszczanie adresów obcych serwisów jest pole "Strona WWW" podczas rejestracji, oraz pole "URL" podczas dodawania/edycji ogłoszenia.

 7. Użytkownik serwisu ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 14 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

 8. Serwis zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najbliższym możliwym czasie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania.

 9. Przedmiotowy Regulamin i Cennik Usług mogą być zmienione przez serwis w dowolnym czasie. Wszystkie zmiany Cennika oraz Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie.

 10. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest powielanie, kopiowanie, rozsyłanie bądź jakiekolwiek inne wykorzystanie wszelkich treści i materiałow zamieszczonych na Portalu.

 11. Administrator na każde wezwanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości udostępnia dane osobowe Użytkownika, treści przesłane przez Użytkownika, w tym również IP komputera, z którego Użytkownik korzysta z Portalu.

 12. W przypadku stwierdzenia w regulaminie jakichkolwiek „klauzul niedozwolonych” dane punkty regulaminu nie wchodzą w życie. I Użytkownik nie ma obowiązku zastosowania się do tych punktów. Lista obowiązujących Klauzul Niedozwolonych znajduje się na stronie UOKiK : „ http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php”

 13. Serwis dołoży wszelkich starań mających na celu usunięcie nie właściwego sformułowania regulaminu tak aby nie naruszał praw użytkowników. Prosimy o przesyłanie na adres podany w zakłądce „kontakt” ewentualnych sugestii wraz z żródłem prawa obowiązującym, gdyż liczy się dla nas dobro każdego użytkownika.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 Maj 2018 r. i obowiązuje do odwołania.WAŻNA INFORMACJA :

W naszej firmie pracują tylko Ludzie, prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy jeśli powstaną jakiekolwiek niedociągnięcia po stronie Administratora. Wraz z możliwościami staramy się pomagać wszystkim użytkownikom Serwisu, jednak czasem czas nie pozwala wszystkiego zrobić naraz. Tak więc prosimy o wyrozumiałość a z pewnością wszyscy będziemy zadowoleni ze wspołpracy